Thông tin

Lịch sử giải captcha (200 lịch sử gần nhất)
# Captcha Text Status Time Type Money
Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập hoặc đăng ký để quản lý host nhé!