Thanh toán đơn hàng
1 Ngày

Giá 3.000đ

1 Tháng

Giá 60.000đ

2 Tháng

Giá 120.000đ

3 Tháng

Giá 180.000đ

6 Tháng

Giá 360.000đ

1 Năm

Giá 720.000đ

almalinux-8.9-x86_64
almalinux-9.0-x86_64
centos-7.9-x86_64
centos-8-x86_64
ubuntu-18.04-x86_64
ubuntu-20.04-x86_64
windows-10
windows-2012r2
windows-2012r2-hieu
windows-2019
Thông tin dịch vụ
Gói VPS VN VIP 01
Giá Gói 60.000 đ
Tổng Thanh Toán 60.000 đ