Thanh toán đơn hàng
1 Ngày

Giá 10.250đ

1 Tháng

Giá 205.000đ

2 Tháng

Giá 410.000đ

3 Tháng

Giá 615.000đ

6 Tháng

Giá 1.230.000đ

1 Năm

Giá 2.460.000đ

almalinux-8.9-x86_64
almalinux-9.0-x86_64
centos-7.9-x86_64
centos-8-x86_64
ubuntu-18.04-x86_64
ubuntu-20.04-x86_64
windows-10
windows-2012r2
windows-2012r2-hieu
windows-2019
Thông tin dịch vụ
Gói VPS VN VIP 05
Giá Gói 205.000 đ
Tổng Thanh Toán 205.000 đ