DANH MỤC CLOUD VPS

NAT VPS VN VIPZ 02
 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 03
 • CPU: 2 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 04
 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 05
 • CPU: 3 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 06
 • CPU: 3 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 07
 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay
NAT VPS VN VIPZ 08
 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 Nat
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows
Mua ngay