DANH MỤC CLOUD VPS

VPS VN VIP 01
 • CPU: 1 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 02
 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 03
 • CPU: 2 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 04
 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 05
 • CPU: 3 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 06
 • CPU: 3 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 07
 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay
VPS VN VIP 08
 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • IP: 1 IPv4 Public
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Firewall: Chống ddos 10 Gbps
Mua ngay